ក្តីសង្ឃឹមជីវិតប្រសើរឡើងវិញសម្រាប់អ្នកជម្ងឺរ៉ាំរ៉ៃ

អ្នកជង្ងឺទឹកនោមផ្អែម អ្នកជម្ងឺរលាកថ្លើមបេ និង សេ អ្នកជម្ងឺរបេង